زندگی سانسور نشده ما!!!

اگر تنهاترین تنها شوم باز خدا هست او جانشین همه نداشته هاست

اگر آن ترك شیرازی به دست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

صائب:
اگر آن ترك شیرازی به دست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم سر و دست و تن و پا را
هر آن كس چیز می بخشد ز مال خویش می بخشد
نه چون حافظ كه می بخشد سمرقند و بخارا را

شهریار:
اگر آن ترك شیرازی به دست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم تمام روح و اجزا را
هر آن كس چیز می بخشد بسان مرد می بخشد
نه چون صائب كه می بخشد سر و دست و تن و پا را
سر و دست و تن و پا را به خاك گور می بخشند
نه بر آن ترك شیرازی كه برده جمله دل ها را
نوشته شده در 1384/03/28 ساعت 16:46 توسط نظرات |


Design By : Pichak