زندگی سانسور نشده ما!!!

اگر تنهاترین تنها شوم باز خدا هست او جانشین همه نداشته هاست

نگاه ها...

حرفها...

بوسه ...

گرمی اغوشت ...

و شروع یک روز دیگر

شاید اینها همه بهانه است تنها برای در اغوش ماندنت...

و شاید هم میدانی دیگر تکرار اینها برام مشکل است...

نگو که میخواهی از صمیم قلب دوستم بداری...

نگو که تمامی حرفهایت از روی ترحم است .....

به خدا این روزها از ترحمت حالم به هم میخورد ...

ولی این را میدانم تو هنوز به من محتاجی...

شاید نوعی اعتیاد به در اغوش ماندنم است ...

ولی همین هم برایم کافی است .....


نوشته شده در 1386/12/22 ساعت 12:03 توسط نظرات |

اینها کافی نیست

خودت هم میدانی

اغوشت را تنها و تنها برای خودم میخواهم

نه برای خود خواهی و غرورم


نوشته شده در 1386/12/22 ساعت 11:03 توسط نظرات |

اینجا را تنها برای شعرهایم میسازم هر چند بعد از ان زلزله میهن بلاگی

 دیگر رمقی برایم نمیانده اما شروع میكنم و میدانم كه میتوانم

برایم حرف بزنید میدانم كه شما هم بیشتر از من به یك هم صحبت نیاز دارید


نوشته شده در 1386/12/18 ساعت 11:03 توسط نظرات |


Design By : Pichak